ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

ประกาศศาลแรงงานภาค 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม และพื้นที่โดยรอบของศาลแรงงานภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เอกสารแนบ