ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 15 กล้อง ตามประกาศ ศาลแรงงานภาค 4 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
เอกสารแนบ