ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

ศาลแรงงานภาค 4 ร่วมโครงการ“พัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน” ระหว่างวันที่ 8-10 เดือน มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ศาลแรงงานภาค 4  ร่วมโครงการ“พัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน” ระหว่างวันที่ 8-10 เดือน มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ