ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

ศาลแรงงานภาค 4 เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรองรับประเทศไทย 4.0” ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสารพัดช่าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ศาลแรงงานภาค 4 เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรองรับประเทศไทย 4.0”  ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสารพัดช่าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ