ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 ประชุมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแรงงานภาค 4 และคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลแรงงานภาค 4

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4  ประชุมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแรงงานภาค 4 และคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลแรงงานภาค 4


เอกสารแนบ