ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

ศาลแรงงานภาค 4 ประชุมผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลแรงงานภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เอกสารแนบ