ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

ศาลแรงงานภาค ๔ จัดโครงการ การส่งเสริมและป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน โอกาสเสี่ยงความรุนแรงและวิธีป้องกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลแรงงานภาค ๔ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เอกสารแนบ