ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

ศาลแรงงานภาค ๔ ให้การต้อนรับประธานศาลฎีกาและคณะผู้ตรวจราชการ ในโอกาสตรวจราชการที่ศาลแรงงานภาค ๔
เอกสารแนบ