ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

ประกาศศาลแรงงานภาค ๔ เรื่อง การเปิดให้บริการ - จ่ายเงินให้แก่คู่ความ ผู้มีสิทธิรับเงินหรือเจ้าหนี้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เอกสารแนบ