ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

ศาลแรงงานภาค ๔ ประชุมระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อร่วมหารือข้อขัดข้องด้านการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลแรงงานภาค ๔ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เอกสารแนบ