ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

เลขานุการศาลแรงงานภาค ๔ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาในหลักเกณฑ์แนวทางการบริหารงบประมาณ และการดำเนินโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Vedio Coference
เอกสารแนบ