หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแรงงานภาค 4
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาลแรงงานภาค4 
ตุลาการศาลยุติธรรม 
ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
E-mail 
ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฏี 
  
ผู้ดูแลระบบ 

 ประวัติศาลแรงงานภาค ๔

หลังจากได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งกำหนดให้จัดตั้งศาลแรงงานกลางขึ้นในกรุงเทพมหานคร ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปิดทำการศาลแรงงานกลางขึ้น ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ ๔๐๔ ถนนพระราม ๔ แขวงมหาพฤฒาราม            เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นศาลแรงงานแห่งแรกของประเทศไทย มีเขตอำนาจตลอดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  และจังหวัดปทุมธานี  แต่ในระหว่างที่ศาลแรงงานภาคและศาลแรงงานจังหวัด ยังไม่ได้เปิดดำเนินการในท้องที่ใด กฎหมายกำหนดให้ศาลแรงงานกลาง  มีเขตอำนาจในท้องที่นั้นด้วย ซึ่งขณะนั้น ยังไม่มีศาลแรงงานภาคหรือศาลแรงงานจังหวัดเปิดทำการ ดังนั้น ศาลแรงงานกลางจึงมีเขตอำนาจ  ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

 

                    เมื่อมีคดีแรงงานเกิดขึ้นในท้องที่ใด คู่ความมีสิทธิจะนำคดีไปฟ้องหรือร้องต่อศาลแรงงานกลางได้ทั้งสิ้น โดยสามารถยื่นคำฟ้องหรือคำร้องที่ศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น หรือยื่นคำฟ้องหรือคำร้องที่ศาลแรงงานกลางก็ได้ องค์คณะผู้พิพากษาจะออกไปนั่งพิจารณาพิพากษาคดี ณ ศาลจังหวัดแห่งท้องที่นั้น

 

                    เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ ถึง ๒๕๔๕ ศาลแรงงานกลาง ได้เปิดทำการศาลแรงงานกลางสาขาขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น  และลดปัญหาการเดินทางไปนั่งพิจารณาคดี ทั้งด้านบุคลากรและด้านงบประมาณตามจังหวัดสำคัญรวม  ๑๔  สาขา  คือ

- ศาลแรงงานกลาง (ภูเก็ต)  

- ศาลแรงงานกลาง (ระยอง) 

- ศาลแรงงานกลาง (สุราษฎร์ธานี)  

- ศาลแรงงานกลาง (สงขลา)  

- ศาลแรงงานกลาง (ประจวบคีรีขันธ์) 

- ศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ)  

- ศาลแรงงานกลาง  (สมุทรสาคร) 

- ศาลแรงงานกลาง  (เชียงใหม่)  

- ศาลแรงงานกลาง  (อุดรธานี) 

- ศาลแรงงานกลาง  (อุบลราชธานี)

- ศาลแรงงานกลาง  (ชลบุรี) 

- ศาลแรงงานกลาง  (นครราชสีมา)

          - ศาลแรงงานกลาง  (ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี) 

- ศาลแรงงานกลาง  (นครสวรรค์)

 

                   ในแต่ละสาขาจะมีหน้าที่พิจารณาคดีครอบคลุมท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ โดย ศาลแรงงานกลาง(อุดรธานี)  มีเขตอำนาจตลอดจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู รวม ๑๑ จังหวัด  

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน  ที่ตั้ง  เขตศาลและวันเปิดทำการ ศาลแรงงานภาค (ฉบับที่  ๑)  พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดทำการ ศาลแรงงานภาค ๒ ศาลแรงงานภาค ๘ และ ศาลแรงงานภาค ๙  ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖  และในปี พ.ศ.๒๕๔๗ มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  จำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการศาลแรงงานภาค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ เปิดทำการศาลแรงงานภาค ๔  ศาลแรงงานภาค  ๕  และศาลแรงงานภาค ๖  ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗   โดยศาลแรงงานภาค  ๔ มีเขตอำนาจครอบคลุมท้องที่จังหวัดต่าง ๆ เช่นเดียวกับศาลแรงงานกลาง (อุดรธานี) 

ต่อมามีการแยกบางอำเภอของจังหวัดหนองคายออกมาตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬจึงมีการแก้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอำนาจศาลแรงงานภาค ๔ ครอบคลุมถึงจังหวัดบึงกาฬด้วย ดังนั้น เขตอำนาจศาลแรงงานภาค  ๔  จึงมีรวมทั้งสิ้น  ๑๒  จังหวัดและในขณะเดียวกันศาลแรงงานกลางได้มีคำสั่งให้ยุบศาลแรงงานกลาง (อุดรธานี)

ดิมศาลแรงงานภาค ๔ มีที่ตั้งที่ทำการอยู่อาคารศาลแขวงอุดรธานี ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ บริเวณชั้นที่ ๑ ด้านทิศใต้ และบริเวณชั้นที่  ๓

ที่ตั้งศาลแรงานภาค ๔ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
ชั้น ๑ และ ๓  ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ – ๔๒๑๑- ๒๓๒๘ - ๙ โทรสาร ๐ – ๔๒๓๔ - ๑๑๐๙


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 5089